22 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Duplicats del llibre de família

El llibre de família és un document que acredita les relacions de parentiu en el nucli familiar, entre pares i fills i entre cònjuges.  
Es tracta d'un llibre físic que es dona quan una persona contreu matrimoni o quan s'inscriu el primer fill en el Registre Civil.

Per sol·licitar un duplicat del llibre de família, s'ha d'enviar un correu electrònic a juzgadodepaz@llucmajor.org i sol·licitar l'enviament del formulari, que també es pot descarregar des de Duplicado Libro Familia.


Un cop es tengui el formulari, es procedirà segons la situació en què es trobi:
1r CAS PER PÈRDUA. Sol·licitants fadrins (que estan JUNTS) amb fills:
1r     Acudir a la Guàrdia Civil i interposar una denúncia de pèrdua.
2n    Demanar cita al 971 66 03 45 per a DUPLICAT de llibre de família.
3r    El dia de la cita, acudir amb els següents documents: denúncia + fotocòpia DNI + fotocòpia DNI de l'altre + autorització de l'altre (basta que hi acudeixi un dels dos).

2n CAS PER PÈRDUA. Sol·licitants CASATS amb fills:
1r    Acudir a la Guàrdia Civil i interposar una denúncia de pèrdua.
2n    Demanar cita al 971 66 03 45 per a DUPLICAT de llibre de família.
3r    El dia de la cita, acudir amb els següents documents: denúncia + fotocòpia DNI + fotocòpia DNI de l'altre + autorització de l'altre (basta que hi acudeixi un dels dos).

3r CAS Sol·licitants FADRINS (que estan SEPARATS) amb fills:
1r    NO ÉS NECESSÀRIA la denúncia.
2n    Demanar cita al 971 66 03 45 per a DUPLICAT de llibre de família
3r    El dia de la cita, acudir amb els següents documents: fotocòpia DNI + fotocòpia del conveni regulador o de les mesures cautelars.

4t CAS Sol·licitants DIVORCIATS amb fills:
1r    NO ÉS NECESSÀRIA la denúncia.
2n    Demanar cita al 971 66 03 45 per a DUPLICAT de llibre de família.
3r    El dia de la cita, acudir amb els següents documents:

  • Si és divorci/separació de MUTU ACORD: Fotocòpia de: sentència + conveni regulador + DNI
  • Si és divorci/separació CONTENCIÓS: Fotocòpia de: sentència + DNI