Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Duplicats del llibre de família

El llibre de família és un document que acredita les relacions de parentiu en el nucli familiar, entre pares i fills i entre cònjuges.

Es tracta d'un llibre físic que es dona quan  una persona contreu matrimoni o quan inscriu el primer fill en el Registre Civil.

Per sol·licitar un duplicat del llibre de família s'ha d'enviar un correu electrònic a juzgadodepaz@llucmajor.org i demanar el formulari.

Una vegada que es tengui el formulari, escaurà segons la situació en què es trobi:

1r CAS PER PÈRDUA. Sol·licitants SOLTERS (que estiguin JUNTS) amb fills:

  1. Acudir a la Guàrdia Civil i interposar una denúncia de pèrdua.
  2. Enviar un correu electrònic per sol·licitar cita per a DUPLICAT de llibre de família i adjuntar: denúncia + fotocòpia DNI + fotocòpia DNI de l'altre + autorització de l'altre (basta que vengui un dels dos).

2n CAS PER PÈRDUA. Sol·licitants CASATS amb fills:

  1.  Acudir a la Guàrdia Civil i interposar una denúncia de pèrdua.
  2.  Enviar un correu electrònic per sol·licitar cita per a DUPLICAT de llibre de família i adjuntar: denúncia + fotocòpia DNI + fotocòpia DNI de l'altre + autorització de l'altre (basta que vengui un dels dos).

3r CAS. Sol·licitants SOLTERS (que estiguin SEPARATS) amb fills:

  1. NO ÉS NECESSÀRIA la denúncia.
  2. Enviar un correu electrònic per sol·licitar cita per a DUPLICAT de llibre de família i adjuntar: fotocòpia DNI + fotocòpia del conveni regulador o de les mesures cautelars

4t CAS. Sol·licitants DIVORCIATS amb fills:

  1. NO ÉS NECESSÀRIA la denúncia.
  2. Enviar un correu electrònic per sol·licitar cita per a DUPLICAT de llibre de família i adjuntar:
  •     Si és divorci/separació de MUTU ACORD: Dur fotocòpia de: sentència + conveni regulador + DNI
  •     Si és divorci/separació CONTENCIÓS: Dur fotocòpia de: sentència + DNI