15 – Comunicació prèvia d’agrupació de parcel·les o solars

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER TRAMITAR UNA COMUNICACIÓ PRÈVIA D’AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES O SOLARS. (ART. 269.2 del reglament de la LUIB)

• Model de comunicació prèvia d’agrupació de parcel·les (Model OB-10)
• Acreditació del pagament de la taxa 227,50 € (article 6 de la Ordenança fiscal reguladora
de la taxa per llicències urbanístiques)
• Plànol de situació cadastral
• Fotocòpia del DNI, NIE o NIF del titular
• Acreditació de la representació, si escau (apud acta, poder, etc.)
• Notes registrals del registre de la propietat actualitzades
• Proposta del document públic o privat que doni lloc a l’agrupació que es sol·liciti (proposta
d’agrupació signada pels titulars)
• Projecte tècnic subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi professional, amb la memòria justificativa que ha de comprendre la finalitat o l’ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i l’adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques, que inclogui necessàriament el següent:
– Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats. (estat inicial i estat final) incloent representació gràfica georeferenciada de les finques, amb expressió de les coordenades georeferenciades dels seus vèrtexs ( art.1 de la llei 13/2015, de 24 de juny, de reforma de la llei hipotecària aprovada per decret de 8 de febrer de 1946 i del text refós de la llei de cadastre immobiliari, aprovat per rdl 1/2004 , de 5 de març).
– Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques
– Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s’hagin de cedir, en el seu cas. Les fitxes especificaran els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la qualitat d’indivisible, en el seu cas.
En cas de sòl urbà també s’haurà d’aportar:
– Estat de les escomeses dels serveis d’infraestructura dels solars actuals
– Solució, en el seu cas, per a dotar els solars resultants dels serveis d’infraestructura

Ho vols compartir?
Anterior
BASES QUE REGEIXEN EL XVII CONCURS DE LA CONVOCATÒRIA DE DECORACIÓ DE NADAL D’ESTABLIMENTS AMB MOTIU DE LES FESTES DE NADAL 2023
Següent
La Policia Local de Llucmajor incorpora a la seva última promoció
Menú