8 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

11.- Declaració d’interès general

18-Juny-2019
Documentació requerida per tramitar la declaració d'interès general:

Instància general d’urbanisme (Model OB-1)
Acreditació de la identitat (Còpia del DNI, NIE o NIF del titular)
Acreditació de la representació, si escau (apud acta, poder, etc) i còpia del document d’identitat del representant
2 còpies del projecte bàsic + un CD
Memòria justificativa del compliment disposicions llei 6/1997 del sol rústic
Declaració responsable del tècnic competent (Model OB-6)
Acreditació del pagament de la taxa