10.- Llicència d’ocupació o primera utilització

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A LA TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ O PRIMERA UTILITZACIÓ
(Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB) i Reglament general de la LUIB)

 • Sol·licitud de llicència d’ocupació o primera utilització (MODEL OB-4)
 • Acreditació de la identitat (DNI/NIE/Passaport/NIF) de la persona interessada

 • Acreditació de la representació, si escau, (apud acta, poder, etc) i del documento d’identitat de la persona representant (DNI/NIE/Passaport/NIF)

 • Liquidació i justificant del pagament de la taxa (62,00 €) Ordenança fiscal reguladora de la taxa d’expedició de documents administratius. Es pot crear la liquidació al web: www.llucmajor.org (autoliquidacions / tipus d’ingrés: taxa per expedició de documents administratius / tipus tarifa: certificat serveis tècnics amb desplaçament)

 • CERTIFICAT DE FINALITZACIÓ DE L’OBRA I COMPLIMENT DE LES CONDICIONS D’HABITABILITAT I L’ACREDITACIÓ DEL AJUSTAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ A LA/LES LLICÈNCIA/ES URBANÍSTICA/QUES (s’hi han de fer constar totes les llicències referides -incloses les modificacions aprovades-), subscrit por les persones directores de l’obra i directores de la execució de l’obra)

 • VALORACIÓ DEFINITIVA DE L’OBRA (realitzada per la persona directora)

 • FOTOGRAFIES DE TOTES LES EDIFICACIONS I/O CONSTRUCCIONS

 • RELACIÓ DE CONTROLS REALITZATS I ELS SEUS RESULTATS (CTE Annex II.3.3b)

 • CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (si escau) art. 264.1 RG LUIB. art. 33 i 35 Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica

 • INSTRUCCIONS D’US I MANTENIMENT DE L’EDIFICI (si escau)

 • FINAL DE LA INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS (si escau)

 • QUALIFICACIÓ DEFINITIVA DELS HABITATGES SUBJECTES A PROTECCIÓ PÚBLICA O DOCUMENT EMÈS PER L’ÒRGAN COMPETENT (si escau)

 • DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT DELS APARCAMENTS (si escau)

EN EL CAS DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES EN SÒL RÚSTIC I URBANITZACIONS SENSE CLAVEGUERAM, A MÉS, S’HA DE PRESENTAR:

 • Certificat de l’execució i compliment de les condicions de la fosa sèptica

 • Declaració de l’execució i manteniment de fosa sèptica estanca de la persona propietària

 • Declaració responsable del sistema de depuració autònom presentat a la Direcció General de Recursos Hídrics

NOTA INFORMATIVA: Així mateix, de conformitat amb l’art. 5 de la Ordenança fiscal reguladora de l’impost de construccions, instal·lacions i obres), per a l’obtenció de la llicència d’ocupació o primera utilització ha presentar:
- L’acreditació d’haver realitzat el tràmit de l’alteració cadastral
- L’alta de la taxa de residus urbans (Agència tributària de les Illes Balears www.atib.es)
Documentació adjunta

Ho vols compartir?
Anterior
09.- Procediment de Renovació d’una llicència d’obra
Següent
11.- Declaració d’interès general
Menú