12.- Certificats urbanístics municipals

Documentació requerida en cada cas per sol·licitar un certificat urbanístic municipal:

AVIS IMPORTANT: Ja es pot realitzar la liquidació de la taxa municipal a través d’aquesta web: INICI – SEU ELECTRÒNICA – Tributs i pagaments – Autoliquidacions, al següent enllaç.
 

Certificat d’aprofitament urbanístic o consulta urbanística

– Sol·licitud (Model OB-5)

– Documentació acreditativa de la identitat (Fotocòpia del DNI, NIE o NIF)

– Acreditació de la representació, si escau

– Plànol de situació cadastral

– Acreditació del pagament de la taxa 15,20 € (certificat servei tècnic sense desplaçament)

 
Certificat de situació urbanística

– Sol·licitud (Model OB-5)

– Documentació acreditativa de la identitat (Fotocòpia del DNI, NIE o NIF)

– Acreditació de la representació, si escau

– Plànol de situació cadastral de la construcció/ns dintre del solar/parcel·la signat

– Acreditació del pagament de la taxa 62,00 € (certificat servei tècnic amb desplaçament)

Certificat de situació urbanística als efectes de tramitació de la cèdula d’habitabilitat

– Sol·licitud (Model OB-5)

– Documentació acreditativa de la identitat (Fotocòpia del DNI, NIE o NIF)

– Acreditació de la representació, si escau

– Plànol de situació cadastral de la construcció/s dintre del solar/parcel·la signat

– Fotografies actuals de l’exterior de l’edificació

– Fotocopia de l’escriptura d’obra nova i/o divisió horitzontal anterior a l’1 de març de 1987

– Acreditació del pagament de la taxa 62,00 € (certificat servei tècnic amb desplaçament)

 
Certificat de no infracció urbanística

– Sol·licitud (Model OB-5)

– Documentació acreditativa de la identitat (Fotocòpia del DNI, NIE o NIF)

– Acreditació de la representació, si escau

– Plànol de situació cadastral

– Acreditació del pagament de la taxa 15,20 €(certificat servei tècnic sense desplaçament)

 
Certificat d’innecessarietat de llicència urbanística municipal

– Sol·licitud (Model OB-5)

– Documentació acreditativa de la identitat (Fotocòpia del DNI, NIE o NIF)

– Acreditació de la representació, si escau

– Plànol de situació cadastral

– Acreditació del pagament de la taxa 15,20 €(certificat servei tècnic sense desplaçament)

 
Altres certificats urbanístics

– Sol·licitud (Model OB-5)

– Documentació acreditativa de la identitat (Fotocòpia del DNI, NIE o NIF)

– Acreditació de la representació, si escau

– Plànol de situació cadastral

– Acreditació del pagament de la taxa 15,20 €(certificat servei tècnic sense desplaçament)

 
Certificat d’aptitud per habitatges destinats a l’activitat turística

– Sol·licitud (Model OB-9)

– Documentació acreditativa de la identitat (Fotocòpia del DNI, NIE o NIF del titular)

– Acreditació de la representació, si escau

– Acreditació de la titularitat de l’habitatge (nota simple registral, còpia d’escriptura de propietat…)

– Acreditació del pagament de la taxa 15,20 €(certificat servei tècnic sense desplaçament)

Normativa reguladora de la taxa municipal:

– Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius (BOIB 161 de 24/12/16)

Documentació adjunta

Ho vols compartir?
Anterior
11.- Declaració d’interès general
Següent
Proves selectives per crear, mitjançant concurs-oposició, una borsa de treball de professors d’adults
Menú