8 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

06.- Llicència de divisió horitzontal

18-Juny-2019
Documentació requerida per tramitar una llicència de divisió horitzontal
- Instància general d’urbanisme (Model OB-1)
- Acreditació de la identitat (Còpia del DNI, NIE o NIF del titular)
- Acreditació de la representació, si escau (apud acta, poder, etc) i còpies del document d’identitat del representant
- Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, d’establiments o d’altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables. Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca 214
- Plànols a escala adequada en què consti el nombre d’habitatges, d’establiments o d’altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la superfície i l’ús urbanístic.
- Certificació del Registre de la Propietat en què consti la descripció de la finca o l’edificació.
- Proposta del document públic o privat pel qual s’incrementa el nombre d’habitatges, d’establiments o d’altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
- Acreditació pagament taxa municipal
 
AVIS IMPORTANT: Ja es poden realitzar les liquidacions de la taxa municipal i de l'impost de construccions, instal·lacions i Obres a través d'aquesta web: INICI - SEU ELECTRÒNICA - Tributs i pagaments - Autoliquidacions, al següent enllaç.