05.- Llicència de parcel·lació, agrupació o segregació

Documentació requerida per tramitar una llicència urbanística de parcel·lació, agrupació o segregació

(Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes Balears (LUIB) i Reglament General de la LOUS, de 30 d’abril de 2015).

 • Instància general d’urbanisme (Model OB-1)

 • Acreditació de la identitat (Còpia del DNI, NIE o NIF del titular)

 • Acreditació de la representació, si escau (apud acta, poder, etc) i còpia del document d’identitat del representant

 • Documentació acreditativa de la titularitat (còpia d’escriptura o nota simple)

 • Projecte tècnic subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi professional, amb la memòria justificativa que ha de comprendre la finalitat o l’ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i l’adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques.

 • Declaració responsable del tècnic competent (Model OB-6)

 • Proposta del document públic o privat que doni lloc a la parcel·lació que se sol·licita.

 • Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.

 • Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.

 • Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.

 • Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s’hagin de cedir, si escau. Les fitxes han d’especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d’indivisible, si s’escau.

 • Acreditació del pagament de la taxa 227,50 € (article 6 de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques)

En el cas de llicències a sòl rústic, s’ha de presentar també el certificat del Registre de la Propietat de les parcel·les afectades, que indiqui si han estat objecte de cap divisió, segregació o fragmentació, i es faci constar el motiu, la superfície resultant i la data de segregació.

Ho vols compartir?
Anterior
04.- Llicència d’obra major
Següent
06.- Llicència de divisió horitzontal
Menú