07.- Procediment de pròrroga de llicència d’obres

Procediment

– Instància general d’urbanisme (Model OB-1)
– Acreditació de la identitat (Còpia del DNI, NIE o NIF del titular)
– Acreditació de la representació, si escau (apud acta, poder, etc) i còpia del document d’identitat del representant
– Certificació expedida pel tècnic director de l’obra on constin els següent apartats:
    1.- Que l’obra realitzada s’adapta a la llicència concedida
    2.- Els mesuraments i el pressupost detallat i actualitzat de les obres pendents de realització
– En cas de segona pròrroga, a més s’ha de certificar que el coeficient de construcció executada sigui almenys del 50% i estiguin finalitzades façanes i cobertes, fusteries exteriors incloses.
– Acreditació pagament taxa 2,5% aplicat al pressupost pendent d’executar.

AVIS IMPORTANT: Ja es poden realitzar les liquidacions de la taxa municipal i de l’impost de construccions, instal·lacions i Obres a través d’aquesta web: INICI – SEU ELECTRÒNICA – Tributs i pagaments – Autoliquidacions, al següent enllaç.

Documentació adjunta
Prorroga de llicencia dobres Documentacio requerida. (Publicació dia 18-06-2019)
OB 1 INSTANCIA GENERAL DURBANISME_3. (Publicació dia 18-06-2019)

Ho vols compartir?
Anterior
06.- Llicència de divisió horitzontal
Següent
08.- Procediment de pròrroga de comunicació prèvia
Menú