PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Ple ordinari Llucmajor

A celebrar el proper 1/4/2020 · 19.00 h · via telemàtica.

Ordre del dia

1. Proposició de la Batlia relativa a la realització telemàtica de les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament mentre duri la vigència de la declaració de l’estat d’alarma.

2. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior del passat dia 26 de febrer de 2020.

3. Modificació pressupostària núm. 05/2020 de l’Ajuntament i 01/2020 de la Residència de Persones Majors, en la modalitat de suplement de crèdit.

4. Modificació pressupostària núm. 06/2020 de l’Ajuntament en la modalitat de crèdit extraordinari.

5. Reconeixement d’obligacions de factures d’exercicis anteriors de l’Ajuntament (413).

6. Reconeixement d’obligacions de factures d’exercicis anteriors del Patronat de la Residència (413).

7. Reconeixement extrajudicial d’obligacions de factures d’exercicis anterior de l’Ajuntament.

8. Aprovació extrajudicial d’obligacions reconegudes d’exercicis anteriors.

9. Reconeixement d’obligacions d’exercicis anteriors cost de la voluntària del l’exercici 2019.

10. Inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’entitat « Associació bars i restaurants de Llucmajor.»

11. Designació dels representants dels grups municipals en el Consell Escolar Municipal.

12. Presa de coneixement de les resolucions de Batlia.

13. Dació de compte del decret relatiu a l’adopció de mesures d’emergència per afrontar la crisis sanitària derivada del COVID-19.

14. Dació de compte de l’aprovació de plans pressupostaris 2021-2023.

15. Dació de compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost municipal corresponent a l’exercici 2019.

16. Dació de compte de l’adscripció del Sr. Miquel Àngel Serra Teruel al Grup de Més per Mallorca-APIB i la designació de portaveu.

17. Dació de compte de l’adscripció dels membres del Grup Més per Mallorca-APIB a les Comissions Informatives.

18. Estudi i resolució de les mocions que siguin declarades urgents en la forma legalment establerta.

19. Precs i preguntes.

20. Participació ciutadana.

(1) Com a mesura excepcional per facilitar la continuïtat de la gestió dels òrgans de govern municipal, i per evitar l’exposició de les persones a potencials fonts de contagi pel COVID-19, i si així ho acorda el Ple, les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Llucmajor es realitzaran de forma telemàtica mentre romanguin vigents les mesures de confinament general de la població i les restriccions a la mobilitat.

Ho vols compartir?
Anterior
L’Ajuntament de Llucmajor arrenca la campanya #ADosMetrosDeTi pel proveïment domiciliari de productes i serveis
Següent
IV JORNADES D’ESTUDIS LOCALS – ART LLUCMAJORER I
Menú