Informació pública de la modificació de l’ordenança municipal reguladora del servei de taxi

Informació pública de la modificació de l'ordenança municipal reguladora del servei de taxi

S’obr un període de 30 dies per presentar al·legacions

El ple de l’Ajuntament de Llucmajor va aprovar inicialment i per unanimitat la modificació de l’Ordenança Municipal reguladora del servei de taxi. Ara se sotmet a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des del dia següent al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant aquest termini podrà ser examinat l’expedient per qualsevol persona interessada al Departament de Secretaria i al web municipal perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

Si transcorregut el citat termini no s’haguessin presentat reclamacions, es considerarà definitivament aprovada.

La nova ordenança introdueix conceptes nous al servei de taxis com els taxis de 7 places, les llicències temporals, d’igual forma introdueix una sèrie de beneficis als propietaris de llicències que passin a explotar un taxi adaptat. La intenció és que aviat com a mínim el 5% de les llicències de taxis a Llucmajor estiguin explotades mitjançant cotxes adaptats a persones amb mobilitat
reduïda.

Ho vols compartir?
Anterior
Agenda esportiva de la setmana
Següent
Informació pública de la modificació de l’ordenança municipal reguladora del servei de taxi
Menú