Informació pública de la modificació de l’ordenança municipal reguladora del servei de taxi

Aprovada inicialment la modificació de l’Ordenança Municipal reguladora del servei de taxi, per acord del Ple de Llucmajor de data 25 d’abril de 2018, de conformitat amb els articles 49 de la Llei 78/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, se sotmet a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des del dia següent al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant aquest termini podrà ser examinat l’expedient per qualsevol persona interessada al Departament de Secretaria i al web municipal perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Si transcorregut el citat termini no s’haguessin presentat reclamacions, es considerarà definitivament aprovada.

Documentació adjunta
331557. (Publicació dia 11-05-2018)
331556. (Publicació dia 11-05-2018)

Ho vols compartir?
Anterior
Informació pública de la modificació de l’ordenança municipal reguladora del servei de taxi
Següent
Convocatòria i ordre del dia de ple extraordinari
Menú