Exposició pública del pressupost general 2016

Exposició pública del pressupost general 2016

En la intervenció d’aquest Ajuntament i de conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i el 169.1 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el Pressupost general per a l’exercici 2016, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió de dia 29 de gener de 2016. Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l’article 170.1 del esmentat RDL 2/2004, i pels motius enumerats en el número 2 de l’article 170, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hàbils a partir del dia següent des de la data de publicació d’aquest anunci en el BOIB.
b) Oficina de presentació: Registre General.
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l’Ajuntament.

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.

Documentació adjunta
301932. (Publicació dia 08-02-2016)

Ho vols compartir?
Anterior
XIV concurs de fotografia DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 2016
Següent
PARTICIPA LLUCMAJOR. Vine a fer sentir la teva veu!
Menú