9 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Avisos d'avaries

18-Juny-2019
Sol·licituds d'avisos d'avaries ( xarxa viària, voravies, aigües i sanejament, enllumenat, jardineria,...)

Sol·licitant: 
Persones físiques i jurídiques

Mitjans de contacte: 
- Presencial, telefònic, on-line

Lloc d'entrega: 
LLEMSA - C/ Maria Antònia Salvà, 50, 07600-S'Arenal

Horari: 
De 8.00 h a 14.30 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part i d'ofici

Requisits: 
- Nom
- Direcció
- Població
- Telèfon