Animals perillosos

Sol·licitud de llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos i inclusió en el registre

Sol·licitant:
Persones físiques

Documentació a aportar: 
-Sol·licitud
-Fotocòpia del NIF
-Dues fotografies mida carnet del propietari
-Certificat negatiu de la Gerència Territorial de Justícia en què s’acrediti la no-condemna per delictes d’homicidi del propietari
-Certificat negatiu del propietari de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, en què s’acrediti que no ha estat sancionat per infraccions administratives (art. 13, ap. 3, de la Llei 50/99, de tinença d’animals perillosos)
-Certificat del propietari de capacitat física i aptitud psicològica d’un centre autoritzat
-Pòlissa d’assegurança (en vigor) de responsabilitat civil amb cobertura no inferior a 120.000 €
-Document acreditatiu de l’animal (chip)
-Certificat veterinari (per al registre d’animals)

Mitjans de contacte: 
Presencial i telefònic

Lloc d’entrega: 
Oficina municipal. C/ Constitució, 6

Horari: 
De 8.30 h a 13.00 h

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
Majoria d’edat

Termini de resolució: 
3 mesos

Normativa: 
-Reial Decret 287/2002 de 22 de març que desplega la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

Documentació adjunta
244892. (Publicació dia 06-11-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Concert al convent de Sant Bonaventura
Següent
Avisos d’avaries
Menú