Publicitat dinàmica

Autoliquidació de la taxa municipal per a la realització/obertura d’activitats. “Crear nova taxa/ Indicar adreça / Seleccionar tipus d’activitat”.

Registre electrònic “Medio de presentación: Trámite Online” ⇒ “Trámite: Aporte de documentación al Ayuntamiento”.

 

*La documentació requerida està indicada al model que hi ha a continuació.

Acreditar el pagament de la taxa és un requisit indispensable per a la tramitació de l’expedient administratiu.

Repartiment domiciliari de propaganda, manual i amb vehicles

Sol·licitant:
Persones físiques o jurídiques

Documentació a aportar:
– DNI / NIF
– Alta de l’IAE i justificant del darrer pagament
– Autorització municipal de funcionament de l’activitat
– Relació de persones agents de propaganda
– Còpia del TC-2 de la seguretat social
– 1 fotografia mida carnet

Mitjans de contacte:
Presencial o telefònic

Lloc d’entrega:
Oficines municipals. C/ Sa Fira, 14

Horari:
De 8.30 h a 14.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació:
A instància de part

Requisits:
-Sol·licitar la llicència municipal

Normativa:
– Ordenança municipal de publicitat dinàmica (BOCAIB núm. 75, 19/06/97)
– Llei 5/1997, de 8 de juliol, que regula la publicitat dinàmica a les Illes Balears

Documentació adjunta
245073. (Publicació dia 08-11-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Activitats permanents
Següent
Servei d’Orientació Laboral
Menú