Procediment negociat

Contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat (obres, subministraments, serveis, consultories i assistències)

Sol·licitant: 
-No es fan sol·licituds, és el regidor de cada una de les àrees qui fa la proposta de realitzar el contracte

Documentació a aportar: 
-Document nacional d’identitat o fotocòpia compulsada.
-Escriptura de poder, validada pel secretari de la corporació, si s’actua en representació d’una altra persona.
-Escriptura de constitució de la societat mercantil inscrita en el registre mercantil i número d’identificació fiscal, quan hi concorri una societat d’aquesta naturalesa.
-Els que acreditin la classificació del contractista (grup, subgrup i categoria). Si l’import de la contractació és inferior a les quanties assenyalades a l’article 54, se substitueix la classificació per la solvència tècnica i per la solvència econòmica.
-Declaració responsable davant notari, autoritat judicial o administrativa, de no estar sotmès a prohibicions de contractar, conforme als articles 49 i 50 de la Llei 30/2007. Aquesta declaració responsable ha de comprendre expressament la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social imposades per les disposicions vigents. La justificació acreditativa de tal requisit l’haurà de presentar, abans de l’adjudicació, qui n’hagi de resultar l’adjudicatari. A aquest efecte se li concedirà un termini màxim de cinc dies hàbils.
-La fiança provisional, si s’escau.
-Les empreses estrangeres han de presentar un despatx expedit per l’ambaixada d’Espanya en el país corresponent, on certifiqui que conforme a la seva legislació, té capacitat per contractar i obligar-se, i una declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals espanylos de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que li pugui correspondre. Les persones físiques o jurídiques d’estats que no pertanyen a la Comunitat Europea, a més d’acreditar la seva plena capacitat per contractar i obligar-se conforme a la legislació del seu estat i la seva solvència econòmica i financera, tècnica o professional, hauran de justificar amb un informe de la respectiva representació diplomàtica espanyola, amb el qual s’ha d’acompanyar la documentació que es presenti, que l’estat de procedència de l’empresa estrangera admet al seu torn la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’administració en forma substancialment anàloga. I és necessari que aquestes empreses tinguin oberta una sucursal a Espanya, amb designació d’apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin inscrites en el Registre Mercantil.
-Per al cas d’agrupació temporal d’empreses, caldrà acomplir el que disposa l’article 48 de la Llei 30/2007.

Mitjans de contacte: 
Presencial, telefònic, fax i Perfil del Contractant

Lloc d’entrega: 
Secretaria. Plaça Espanya, 12

Horari: 
De 9.00 h a 13.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
D’ofici

Normativa: 
-Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic

Documentació adjunta
244690. (Publicació dia 31-10-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Presentació d’ofertes a licitacions
Següent
Procediment obert
Menú