Convocatòria del ple ordinari

Gener 2020.

Ordre del dia

1. Aprovar, si escau, l’acta de la sessió anterior del passat dia 23 de desembre de 2019.
2. Aprovació extrajudicial de factures d’exercicis anteriors de l’Ajuntament.
3. Aprovació extrajudicial de factures de caixa fixa d’exercicis anterior de l’Ajuntament.
4. Autoritzar a la Direcció General de Trànsit – Prefectura Provincial de Trànsit en Illes
Balears a què les dades necessàries per a la gestió de l’impost de vehicles de tracció
mecànica es facin arribar directament a l’ATIB.
5. Sol·licitud del regidor del Grup Mixt de tenir el mateix règim retributiu dels portaveus, i
percebre l’assignació econòmica prevista per als grups polítics.
6. Proposta per a la designació d’un carrer del terme municipal de Llucmajor amb el
nom del Sr. Pere Maimó Crespí, oficial de la Policia Local de l’Ajuntament de
Llucmajor.
7. Inscriure en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes l’Entitat «Dimonis de
l’Inframón».
8. Proposta de resolució presentada per VOX per a impulsar la instal·lació de mini
contenidors de reciclatge en el municipi de Llucmajor.
9. Proposta de resolució presentada per VOX per a la dotació de canviadors en els banys
públics del municipi.
10. Prendre coneixement de les resolucions de Batlia.
11. Donar compte de les objeccions de l’exercici 2019.
12. Donar compte de l’informe de morositat del quart trimestre de 2019.
13. Estudi i resolució de les mocions que siguin declarades urgents en la forma legalment
establerta.
14. Precs i preguntes.
15. Participació ciutadana.

Ho vols compartir?
Anterior
L’Ajuntament invertirà més de 13.000 € en el canvi de la senyalització obsoleta a les Urbanitzacions i s’Arenal
Següent
L’Ajuntament designa un carrer a Pere Maimó Crespí, oficial de la Policia Local, mort en acte de servei
Menú