09.- Procediment de Renovació d’una llicència d’obra

Documentació requerida per a la renovació d’una llicència d’obra:
Quan el termini de vigència d’una llicència d’obra hagi finalitzat, es podrà sol·licitar la seva renovació, sempre i quan no s’hagi modificat la normativa urbanística i tècnica relativa a aquesta obra.
IMPORTANT: Aquest supòsit no serà aplicable en els casos d’extinció dels efectes de la llicència. De conformitat i en els termes establerts a l’article 152, apartats 5. i 6. de la LUIB, i a l’article 376 apartats 5. i 6. del RG LOUS, la no presentació del projecte d’execució ajustat al bàsic dins el termini concedit implica, per ministeri legal, l’extinció dels efectes de la llicència, cas en què se n’haurà de sol·licitar una de nova.
 • Instància general d’urbanisme (Model OB-1)
 • Acreditació de la identitat (Còpia del DNI, NIE o NIF del titular)
 • Acreditació de la representació, si escau (apud acta, poder, etc) i còpia del document d’identitat del representant
 • Documentació acreditativa de la titularitat (còpia d’escriptura o nota simple)
 • Certificació expedida pel tècnic director de l’obra on constin els següent apartats:
  1.- Que l’obra realitzada s’adapta a la llicència concedida
  2.- Els mesuraments i el pressupost detallat i actualitzat de les obres pendents de realització.
  3.-Pressupost d’execució material actualitzat (de tota l’obra).
 • Reportatge fotogràfic complet, amb indicació a planta del punt del qual s’han pres les fotografies
 • Nova fitxa urbanística, indicant el compliment dels paràmetres urbanístics vigents
 • Acreditació del pagament de la taxa (1,35 % del pressupost)
 • Acreditació del pagament de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres (3,5% de l’augment del pressupost de les obres)
Documentació adjunta

Ho vols compartir?
Anterior
08.- Procediment de pròrroga de comunicació prèvia
Següent
10.- Llicència d’ocupació o primera utilització
Menú