Obert període d’inscripció a les escoletes d’educació infantil del municipi de Llucmajor

Obert període d’inscripció a les escoletes d’educació infantil del municipi de Llucmajor

A) ANUNCI D’OFERTA DE PLACES A COBRIR PER AL CURS 2017/2018
E.E.I FADA MORGANA
– Per infants nascuts el 2015: 14 places ordinàries i 1 plaça nee.
– Per infants nascuts el 2016: 17 places ordinàries i 2 places nee.
– Per infants nascuts el 2017: 6 places ordinàries i 1 plaça nee.
Total places escoleta: 41 places.

E.E.I TRENCADORS
– Per infants nascuts el 2015: 21 places ordinàries i 1 plaça nee.
– Per infants nascuts el 2016: 13 places ordinàries i 2 places nee.
– Per infants nascuts el 2017: 6 places ordinàries i 1 plaça nee.
Total places escoleta: 44 places.
E.E.I PENYA- SEGAT
– Per infants nascuts el 2015: 19 places ordinàries i 2 plaça nee.
– Per infants nascuts el 2016: 28 places ordinàries i 2 places nee.
– Per infants nascuts el 2017: 6 places ordinàries i 1 plaça nee.
Total places escoleta: 58 places.
B. ADMISSIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS ESCOLAR 2017/2018:
1. REQUISITS DELS ALUMNES:
Estar empadronat/da a la zona escolar del municipi de Llucmajor i complir els un i dos anys dins l’any 2017 i els de 0 anys han d’haver complit 16 setmanes d’edat en el moment de l’inici del curs escolar.

2. CALENDARI DEL PROCÉS DE MATRICULACIÓ PER EL CURS 2017/2018.
ALUMNES NOUVINGUTS
– Presentació de sol·licituds:
Inici: 24/04/17
Finalització: 15/05/17
– Llistes provisionals d’ admesos: 17/05/17.
– Reclamacions:
Inici: 17/05/17
Finalització: 23/05/17
– Resolució de reclamacions: 24/05/17
– Llistes definitives: 26/05/17

ANTICS I NOUS ALUMNES
– Matriculació:
Inici: 26/05/15
Finalització: 15/06/17

3. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

Documents a presentar per a la baremació en el procés de sol·licitud
Declaració de l’última renda dels membres de la unitat familiar.
Certificat d’escolarització.
Certificat de minusvalia.
Certificat de família nombrosa.
Fotocòpia de certificat de treball o similar.
Altres que justifiquin els barems de selecció.

Documents a presentar en el procés de matrícula
Matrícula per a nouvinguts:
L’imprès de matrícula emplenat.
Domiciliació bancària per a les quotes.
Fotocòpia del llibre de família.
Fotocòpia del DNI dels pares o tutors.
Fotocòpia de la Targeta Sanitària individual o qualsevol altre assegurança de l’infant.
Informe pediàtric.
Quatre fotografies de tamany carnet de l’infant.

Matrícula per antics alumnes:
L’imprès de matrícula emplenat.
Domiciliació bancària per a les quotes.
Quatre fotografies de tamany carnet de l’infant.
Els serveis administratius de l’Ajuntament adjuntaran el Certificat d’Empadronament.
* Aquest alumnes tenen la plaça reservada pel proper curs sempre que segueixin complint els requisits per a la Matrícula assenyalats en l’apartat B1 d’aquest decret.
** La documentació es podrà obtenir descarregant-la des de la pàgina web de l’Ajuntament de Llucmajor o bé a les oficines municipals d’atenció al ciutadà de Llucmajor, s’Arenal o Badies.
Aquesta mateixa documentació es podrà entregar a les oficines municipals d’atenció al ciutadà de Llucmajor, s’Arenal o Badies.

4.BAREMS PER A LA SELECCIÓ DE NOUS ALUMNES.
En el cas de que les sol·licituds sobrepassin el nombre màxim d’infants per aula que estableix la normativa de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, s’aplicarà el barem per a la selecció dels alumnes següents, havent-se d’adjuntar els justificants en el moment de la sol·licitud:
CRITERIS PRIORITARIS
1. Existència de germans matriculats a centre o pares, mares o tutors que hi treballin:
– Primer germà o germana al centre: 4 punts.
– Per cada un dels germans següents: 3 punts.
– Pel pare, la mare o tutor/a que treballi al centre: 4 punts.
– En cas que el pare i la mare, o ambdós tutors treballin al centre: 7 punts.
2. Renda de la unitat familiar:
– Renda anual o inferior al salari mínim interprofessional: 1,5 punts.
– Renda anual superior al salari mínim i inferior o igual al triple del salari mínim interprofessional: 0,5 punts.
– Renda anual superior al triple del salari mínim interprofessional: 0 punts.
3. Concurrència de la discapacitat en l’alumne o en el pare, la mare, qualsevol tutor legal o en algun germà:
– En l’alumne: 1 punt.
– En el pare, mare o tutor/a legal o algun dels germans: 1 punt.
– Màxim 2 punts.

CRITERIS COMPLEMENTARIS
1. Pertinença a família nombrosa:
– Família nombrosa especial: 2 punts.
– Família nombrosa general: 1 punt.
La situació de família nombrosa ha d’acreditar-se mitjançant el títol oficial expedit a l’efecte per l’òrgan competent de conformitat amb el que preveu l’article 5 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
2. Fills de pares i mares que ambdós treballin: 1 punt.

CRITERIS DE DESEMPAT
Si dues o més sol·licituds obtenen la mateixa puntuació, el desempat es regirà mitjançant una lletra de desempat que es treurà a sorteig davant el Secretari de la Corporació.
C. LLISTA D’ESPERA
Una vegada publicada la resolució definitiva del llistat d’alumnes admesos i exclosos, aquells infants que no hagin obtingut plaça quedaran en llista d’espera per ordre de puntuació i en la mesura que hagi places vacants se’ls comunicarà l’opció d’ocupar-les sempre i quan reuneixin els requisits generals (establerts a l’apartat B. 1 d’aquest Decret), i els requisits específics (edat de l’infant) de la plaça vacant.

Així mateix, formaran part de la llista d’espera els alumnes que sol·licitin plaça fora del termini de preinscripció integrant-se a la llista desprès dels alumnes que hagin quedat exclosos.

La llista d’espera quedarà sense cap efecte una vegada quedi iniciat el nou procediment d’admissió pel curs següent, a resultes del qual se n’obtindrà una de nova amb els mateixos criteris de gestió abans exposats.
D. CALENDARI ESCOLAR DEL CURS 2017/2018
– Reunió informativa i preparatòria del curs escolar amb els pares i/o mares dels infants matriculats:
E.E.I Fada Morgana: 5 de Setembre.
E.E.I Penga- Segat: 5 de Setembre.
E.E.I Trencadors: 6 de Setembre.
– Inici de curs: 8 de Setembre.
– Període d’adaptació per als infants: l’equip educatiu establirà els períodes d’adaptació específics per a cada infant d’acord amb les seves necessitats.
– Vacances escolars: una vegada confirmats els dies de vacances per part de totes les entitats i administracions, es facilitarà una relació a les famílies.
E. HORARI ESCOLAR.
De 7,30 a 9,00 hores: servei de matinera.
De 09,00 a 13,00 hores: activitats escolars.
De 13,00 a 15,00 hores: servei de menjador.
De 15,00 a 17,00 hores: activitats de jocs.

Podeu consultar tota la documentació i el seguiment d’aquest procediment a la pàgina web de l’Ajuntament http://www.llucmajor.org, a les escoletes municipals de Llucmajor o a les oficines d’atenció al ciutadà de Llucmajor, s’Arenal i Badies.

Documentació adjunta
319781. (Publicació dia 02-05-2017)
318976. (Publicació dia 02-05-2017)
Enllaços

Ho vols compartir?
Anterior
669 387 266, el número de telèfon del Policia Tutor per a denunciar Bullying via whatsapp
Següent
La platja de Cala Pi aconsegueix el distintiu de la bandera “Ecoplayas”
Menú