Els joves es poden inscriure al Sistema de Garantia Juvenil al CIJ

Els joves es poden inscriure al Sistema de Garantia Juvenil al CIJ

Des de l’1 de setembre els joves en edats compreses entre els 16 i els 29 anys, que estiguin cercant feina i no estiguin participant a cap acció formativa ni educativa, poden inscriure’s al Sistema de Garantia Juvenil al CIJ

Què és el Sistema de Garantia Juvenil?

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l’atur juvenil. Si compleixes els requisits, en un termini de quatre mesos, s’ofereix una oferta de treball, pràctiques o formació.
El col•lectiu de joves susceptibles de rebre la Garantia Juvenil s’ha delimitat de la manera següent: joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, inscrits o no als serveis d’ocupació, i que no tenen feina ni estan formant-se.

Quin és l’objectiu de la Garantia Juvenil?

L’objectiu és garantir que els joves menors de 30 anys puguin rebre una oferta d’ocupació, d’educació contínua o un període de pràctiques després d’acabar l’educació formal o quedar aturats.
Quins seran els beneficiaris de la Garantia Juvenil?
Són els joves menors de 30 anys, que ni estudien, ni treballen, ni reben formació ja que constitueixen un dels grups de població amb més dificultats d’accés a l’ocupació en aquest moment.

Es tracta, per tant, d’un grup de població molt heterogeni que inclou tant a joves amb escassa formació com a joves altament qualificats.

Quins requisits s’han de complir per tal de ser beneficiari de la Garantia Juvenil?

• Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
• Estar empadronat a qualsevol municipi de les Illes Balears
• Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol•licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
• No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol•licitud.
• No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol•licitud.
• No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol•licitud.
• Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Cm ho ha de fer un jove per inscriure’s al Sistema de Garantia Juvenil?

Se necessita un codi d’activació que s’ha de sol·licitar al CIJ. Els joves interessats, que reuneixin els requisitas, poden venir al CIJ a sol·licitar-lo i al moment se’ls activarà el codi d’accés. Després ja se pot iniciar el procés d’inscripció al programa.

CIJ
Carrer Jaume I núm 7 Llucmajor 07620
971 662 512
cij@llucmajor.org
Facebook: Cij Llucmajor
Pàgina: Xarxa Jove Llucmajor
Twitter: @cijllucmajor

Ho vols compartir?
Anterior
Cursos de llengua catalana
Següent
Resultats 1r exercici
Menú