Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de construcció i demolició