Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de construcció i demolició