Ajornament i fraccionament de deutes

Sol·licitud d’ajornament i fraccionament de deutes

Ajornament i fraccionament de deutes

Sol·licitud d’ajornament i fraccionament de deutes 

Sol·licitant: 
Persones físiques i jurídiques 

Documentació a aportar: 
– Instància
– Identificació del deute, indicant l’import, el concepte i la data de finalització del termini d’ingrés voluntari.
– Termini i condicions de l’ajornament o fraccionament sol·licitat
– Certificat bancari de la titularitat del compte bancari on es carregaran les quantitats ajornades o fraccionades
– Garantia en forma d’aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca. La sol·licitud s’ha d’acompanyar amb el compromís exprés i irrevocable de l’entitat de formalitzar l’aval necessari si es concedeix l’ajornament sol·licitat.
La garantia cobrirà el principal i els interessos de demora que generi l’ajornament, més un 25% de la suma d’ambdues partides.
– Per a ajornament o fraccionament de deutes inferiors a 300,00 €, s’ha d’acreditar un nivell de renda familiar anual inferior a 15.000 €, i aportar a més la darrera declaració de renda de la unitat familiar, o en el supòsit d’estar exempt, un certificat expedit per l’Agència Tributària.
– Els deutes d’import igual o superior a 6.000 € es podran ajornar o fraccionar fins un màxim de dos anys; la resta, fins a un any.
– Podran gaudir de dispensa de garantia: els deutes d’import inferior a 3.000 € i els que són conseqüència de sancions pe infraccions urbanístiques que tinguin un import inferior a 6.000 €.

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d’entrega: 
Oficines Municipals. C/ Constitució, 6

Horari: 
De 8.30 h a 13.00 h de dilluns a divendres
 

Forma iniciació: 
A instància de part

 

Documentació adjunta
244812. (Publicació dia 05-11-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Matrícula Guarderías Municipales
Següent
Bonificació del 50% de l’IBI per família nombrosa
Menú