Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Sol·licitud de subvencions

18-Juny-2019

Sol·licitant: 
Persones jurídiques

Documentació a aportar: 
- Imprès sol·licitud de subvencions

Mitjans de contacte: 
Presencial i telefònic

Lloc d'entrega: 
Oficines municipals. C/ Constitució, 6

Horari: 
De 8:30 h a 13 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
- El pagament de la subvenció es realitzarà amb la justificació prèvia pel beneficiari de la realització de l'activitat, el projecte, l'objectiu o l'adopció del comportament per al qual es va concedir en els termes establerts en les bases reguladores de la subvenció.
- No es podrà realitzar el pagament de la subvenció mentre el beneficiari no es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

Normativa: 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Bases d'execució del pressupost municipal.
- Bases de convocatòria específica, si s'escau.