8 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

12.- Certificats urbanístics municipals

18-Juny-2019
Documentació requerida en cada cas per sol·licitar un certificat urbanístic municipal:

AVIS IMPORTANT: Ja es pot realitzar la liquidació de la taxa municipal a través d'aquesta web: INICI - SEU ELECTRÒNICA - Tributs i pagaments - Autoliquidacions, al següent enllaç.

CERTIFICAT D’APROFITAMENT URBANÍSTIC O CONSULTA URBANÍSTICA:

- Sol·licitud (Model OB-5)
- Documentació acreditativa de la identitat (Fotocòpia del DNI, NIE o NIF)
- Acreditació de la representació, si escau
- Plànol de situació cadastral
- Acreditació del pagament de la taxa (15,20 €)


CERTIFICAT DE SITUACIÓ URBANÍSTICA:

- Sol·licitud (Model OB-5)
- Documentació acreditativa de la identitat (Fotocòpia del DNI, NIE o NIF)
- Acreditació de la representació, si escau
- Plànol de situació cadastral de la construcció/ns dintre del solar/parcel·la signat
- Acreditació del pagament de la taxa (62,00 €)

CERTIFICAT DE SITUACIÓ URBANÍSTICA ALS EFECTES DE TRAMITACIÓ DE LA CÈDUL·LA D’HABITABILITAT:

- Sol·licitud (Model OB-5)
- Documentació acreditativa de la identitat (Fotocòpia del DNI, NIE o NIF)
- Acreditació de la representació, si escau
- Plànol de situació cadastral de la construcció/ns dintre del solar/parcel·la signat
- Fotografies actuals de l’exterior de l’edificació
- Fotocopia de l’escriptura d’obra nova i/o divisió horitzontal anterior a l’1 de març de 1987
- Acreditació del pagament de la taxa (62,00 €)

CERTIFICAT D’INNECESSARIETAT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA:

- Sol·licitud (Model OB-5)
- Documentació acreditativa de la identitat (Fotocòpia del DNI, NIE o NIF)
- Acreditació de la representació, si escau
- Plànol de situació cadastral
- Acreditació del pagament de la taxa (15,20 €)

ALTRES CERTIFICATS URBANÍSTICS:

- Sol·licitud (Model OB-5)
- Documentació acreditativa de la identitat (Fotocòpia del DNI, NIE o NIF)
- Acreditació de la representació, si escau
- Plànol de situació cadastral
- Acreditació del pagament de la taxa (15,20 € sense desplaçament)

CERTIFICAT D’APTITUD PER HABITATGES DESTINATS A L’ACTIVITAT TURÍSTICA:

- Sol·licitud (Model OB-9)
- Documentació acreditativa de la identitat (Fotocòpia del DNI, NIE o NIF del titular)
- Acreditació de la representació, si escau
- Acreditació de la titularitat de l’habitatge (nota simple registral, còpia d’escriptura de propietat...)
- Acreditació del pagament de la taxa (15,20 €)