8 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

04.- Llicència d'obra major

18-Juny-2019
Documentació requerida per a tramitar una llicència d'obra major:

AVIS IMPORTANT: Ja es poden realitzar les liquidacions de la taxa municipal i de l'impost de construccions, instal·lacions i Obres a través d'aquesta web: INICI - SEU ELECTRÒNICA - Tributs i pagaments - Autoliquidacions, al següent enllaç.

En cas de presentació de projecte bàsic:

- Instància general d’urbanisme (Model OB-1)
- Acreditació de la identitat (Còpia del DNI, NIE o NIF del titular)
- Acreditació de la representació, si escau (apud acta, poder, etc) i còpies del document d’identitat del representant
- 2 còpies del projecte bàsic (signat pel promotor i l’arquitecte) + 1 CD i un exemplar més per cada organisme al que s’hagi de remetre
- Declaració responsable del tècnic competent (Model OB-6)
- Documentació acreditativa del dret de l’interessat per realitzar l’edificació (còpia d’escriptura o nota simple)
- Plànol de situació cadastral i amb referència al PGOU (art. 376 del Reglament de la LOUS)
- Autoritzacions o informes sectorials preceptius.
- Documentació per enviar a AESA, si s’escau (2 còpies del formulari + 2 CD)
- Qüestionari d’estadística d’edificació i habitatge
- Fotografies: una de l’esquerra i una de la dreta de la façana del solar, en la qual apareguin els edificis veïns i, en cas d'ampliacions, de totes les edificacions existents al solar/PARCEL·LA.
- Plànol, si escau, on constin les possibles interferències amb les línies de transport i distribució d’energia elèctrica d’alta tensió amb indicació de la distància d’aquestes a la construcció.
En cas d’ampliacions i construccions de nous habitatges s’ha de presentar:
Quan és en sòl rústic:
- Certificat del Registre de la Propietat de l’historial continuat de les parcel·les que indiqui si han estat objecte de cap divisió, segregació o fragmentació, i es faci constar el motiu, la superfície resultant i la data de segregació.
Quan és en sòl urbà i la parcel·la té una superfície inferior a la mínima establerta en el Pla General:
- Certificat del Registre de la Propietat que indiqui la superfície i la data de segregació.
- Projecte d’activitat de l’aparcament, en cas d’edificis plurifamiliars.
- Acreditació del pagament de la taxa (1,35% del pressupost)
- -Acreditació del pagament de l’ICIO (3,5% del pressupost), que s’haurà de abonar abans de la notificació de la llicència.

Quan es presentin conjuntament el projecte bàsic i el projecte d’execució o el projecte d’execució amb posterioritat al bàsic, cal aportar, a més de la documentació indicada anteriorment:

- 2 còpies del projecte d’execució (signat pel promotor i l’arquitecte) + 1 CD
- Declaració responsable, del tècnic autor del projecte on s’especifiqui que no s’ha modificat cap element del projecte bàsic aprovat i que s’han complit totes prescripcions tècniques posades com a condicions de la llicència, especificant cada una d’elles i la seva ubicació dins la documentació que s’aporta (Model OB-7).
- Assumeix de direcció de l’arquitecte
- Assumeix de direcció de l’aparellador
- Nomenament de l’empresa constructora i còpia del document de l’IAE del constructor, que acrediti que l’empresa està inscrita al cens de l’IAE de l’Agencia Tributaria en l’exercici en curs.
- Estudi de seguretat i salut firmat i visat.
- Fitxa de característiques urbanístiques
- Plec de condicions
- Projecte de telecomunicacions, en cas d’edificis plurifamiliars
- Documentació relativa als residus de construcció-demolició, d’acord amb el Pla Director Sectorial de Gestió de Residus de Construcció i Demolició (BOIB 141 de 23-11-02):
a) Fitxa de càlcul dels residus de construcció-demolició.
b) Còpia del contracte formalitzat entre el promotor i Mac Insular, SL, per a la gestió dels residus generats.
c) Còpia del resguard de la fiança dipositada al Consell de Mallorca, corresponent al 125% del cost de la gestió dels residus generats.
Còpia de la comunicació prèvia de la instal·lació dels equips de depuració d’aigües residuals, presentada a la Direcció General de Recursos Hídrics (Conselleria de Medi Ambient), en cas de llicències en sòl rústic i nuclis sense clavegueram
- Acreditació del pagament de la taxa (1,35% del pressupost)
- Acreditació del pagament de l’ICIO (3,5% del pressupost), que s’haurà de abonar abans de la notificació de la llicència.

INFORMACIÓ IMPORTANT PER OBRES AMB ACTIVITAT

Decret Llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per l'impuls de l'activitat económica i la simplificació administrativa a l'àmbit de les administracions publiques de les Illes Balears, per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

“Article 39. Documentació técnica

  1. Per tal de dur a terme les instal·lacions necessàries per a una activitat major o menor, el promotor d'aquestes ha de disposar d'un projecte d'activitat amb el contingut que, com a mínim, preveu l'annex II d'aquesta Llei.
  2. Quan sigui necessari obtenir la corresponent llicència urbanística, el promotor de la instal·lació pot optar entre presentar un projecte preliminar d'activitats d'acord amb l'annex 2 d'aquesta Llei o integrar el contingut d'aquest en el projecte d'obres. Potestativament pot presentar el projecte d'activitats complet en la fase de la sol·licitud de llicència o amb el projecte d'execució d'obres. Si opta per no presentar-lo, en tot cas ha de disposar del projecte d'acord amb el que disposa l'apartat següent. En els casos de modificacions d'activitats existents, l'abast del contingut del projecte preliminar d'activitats que s'ha d'aportar dependrà del tipus de modificació d'acord amb el que fixa l'article 11, i es pot produir el cas que sigui innecessari per no afectar-ne cap, la qual cosa s'ha d'indicar en el projecte d'obra.
  3. És un deure del promotor disposar de les autoritzacions prèvies necessàries i de la documentació tècnica pertinent al llarg de l'execució de les obres, inclòs el projecte d'activitats quan sigui preceptiu, i exhibir-la als representants de l'administració competent que ho requereixin en exercici de la seva activitat inspectora”.

NOTA: La notificació per compareixença personal en el punt de recollida de documentació del departament d'urbanisme: SERVEI NO DISPONIBLE FINS A NOU AVÍS.