8 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

02.- Comunicació prèvia complexa

18-Juny-2019
Documentació requerida per al tràmit de “Comunicació prèvia complexa”

- Formulari normalitzat de Comunicació Prèvia Complexa (Model OB-03)
- Acreditació de la identitat (Còpia del DNI, NIE o NIF del titular)
- Plànol de situació cadastral
- Plànols d'estat actual i estat reformat
- Fotografies de l’estat actual
- Memòria descriptiva de les obres a executar
- Pressupost detallat per partides, incloses material i mà d’obra
- Declaració responsable del tècnic competent (Model OB-06)
- Assumeix de direcció d’obra del tècnic competent
- Nomenament de l’empresa constructora
- Document acreditatiu de l’IAE del constructor
- Documentació referida al compliment del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) (si escau).
- Estudi bàsic de seguretat i salut (si escau).
- Informes, autoritzacions i concessions sectorials (si escau).
- Acreditació del pagament de la taxa (1,35% aplicat al pressupost de l’obra)
- Acreditació del pagament de l’ICIO (3,5% aplicat al pressupost de l’obra)

AVIS IMPORTANT: Ja es poden realitzar les liquidacions de la taxa municipal i de l'impost de construccions, instal·lacions i Obres a través d'aquesta web: INICI - SEU ELECTRÒNICA - Tributs i pagaments - Autoliquidacions, al següent enllaç.