Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

Avanç del Pla General d'Ordenació Urbana de Llucmajor

El present document constitueix la Revisió del PGOU de Llucmajor, redactat per encàrrec de l'Excm. Ajuntament de Llucmajor, a l'equip tècnic de Juan de Lluna Gili, arquitecte, el seu estudi d'arquitectura i col•laboradors, en assistència tècnica i sota control dels responsables municipals en matèria d'urbanisme i en coordinació amb els Serveis Tècnics de l'Ajuntament.

Aquest avanç ha estat aprovat en el Ple de l'Ajuntament de data 28 de desembre de 2005.

En ell es determina l'abast, els objectius, la metodologia i els criteris generals de l'adaptació així com les primeres propostes.

Abreviatures: 
POOT: Pla d'Ordenació d'Oferta Turística. 
LEN: Llei d'Espais Naturals. 
SU: Sòl urbà. 
SUZ: Sòl Urbanitzable. 
SNU: Sòl No Urbanitzable