Servei d'informació, valoració, assessorament, intervenció i derivació

1.1. INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ AL CIUTADÀ EN GENERAL

Descripció

Informació, orientació i assessorament sobre recursos de la xarxa de serveis socials realitzat per auxiliars informadors/es dels centres municipals de serveis socials.

Funcions

Clarificar i indicar al ciutadà la documentació necessària per accedir als recursos de serveis socials disminuint la llista d’espera.

Facilitar l’accés als serveis socials municipals o als recursos adients.

Perfils

Ciutadans empadronats al municipi.

Localització del servei

Centres municipals de serveis socials.

Horari d’atenció

De dilluns a divendres, de 08.30 a 14.00 hores.

1.2. ATENCIÓ TÈCNICA INDIVIDUAL–FAMILIAR

– Atenció social

Descripció

Atenció professional realitzada pels treballadors/es socials dels centres municipals de serveis socials per capacitar les persones en habilitats personals i competències perquè puguin resoldre autònomament les seves dificultats socials.

Funcions

L’atenció social que es du a terme des dels centres municipals de serveis socials té dues funcions:

· Preventiva: impedint el desenvolupament de factors de risc i potenciant els de protecció.

· D’inserció: intentant solucionar les situacions de dificultat social o risc d’exclusió social.

Perfils

· Persones amb necessitat d’informació, orientació i derivació.

· Persones/famílies amb dificultats econòmiques.

· Persones amb dificultats d’habitatge.

· Persones/famílies amb dificultats de convivència i/o relació.

· Infants/adolescents en situació de risc de desatenció.

· Infants/joves en situació de maltractament.

· Violència de gènere.

· Persones amb discapacitat.

· Persones amb dificultats d’inserció social per addiccions.

· Persones immigrants amb dificultats d’integració social.

· Persones majors.

· Persones amb dificultat d’integració laboral per problemàtica social.

Atencions que ofereix

1. Informació i orientació i assessorament sobre recursos i prestacions socials.

2. Intervenció i tractament social, realitzant un pla personalitzat d’inserció social per tal de:

– Millorar les habilitats personals a través de l’aprenentatge en la resolució de conflictes, capacitació en la presa de decisions, adquisició d’habilitats d’autocura.

– Millorar les habilitats de criança i de relació intrafamiliar, capacitar per a la gestió econòmica i per a l’atenció a persones dependents.

– Facilitar l’accés a itineraris formatius i laborals, habilitats de recerca de feina i l’accés a recursos específics formatius–laborals.

– Incrementar la participació en activitats de la comunitat i la xarxa de suport familiar.

– Disminuir situacions de risc.

– Millorar la situació econòmica.

Canal d’accés

– Directament la persona/família

– Interprofessionalitat

– Derivació entitats o serveis.

Localització del servei

Centres municipals de serveis socials

Horari d’atenció

De dilluns a divendres, de 08.30 a 14.00 hores amb cita prèvia.

– Atenció socieducativa

Descripció

Atenció professional realitzada pels educadors/es socials per acompanyar les persones, els grups i les comunitats en moments de canvi adaptant processos d’aprenentatge per adquirir noves habilitats, competències personals i de relació interpersonal, que afavoreixin el seu desenvolupament i millorin la seva qualitat de vida.

Funcions

– Acompanyar i adaptar els processos d’aprenentatge a la situació viscuda per la persona (infants, joves, adults…) amb l’objectiu de generar nous hàbits i rutines.

– Facilitar la inserció social i la participació comunitària al municipi.

– Detectar, prevenir i dotar de recursos necessaris per reduir el risc social en l’àmbit personal i comunitari.

Perfils

– Infància i joves en situació de risc de desatenció.

– Infants i joves amb risc d’abandonament del sistema educatiu.

– Persones amb indicadors de conducta antisocial.

– Persones amb risc de consum de substàncies.

– Persones amb dificultats d’inserció social derivades d’aïllament social i/o condicions socioculturals.

– Persones amb diferències per incorporar-se al mercat laboral o al sistema formatiu.

– Persones que presentin necessitats d’acompanyament pel seu moment vital.

– Famílies amb dificultats en la comunicació i en la relació i les competències parentals.

Atencions que ofereix

1. Informació i orientació i assessorament sobre recursos i prestacions.

2. Acompanyament socioeducatiu.

3. Intervenció i orientació en: competències personals i socials, habilitats de relació, resolució de conflictes, autoconeixement, etc.

4. Intervenció i tractament socioeducatiu, realitzant un projecte personalitzat d’intervenció educativa.

Canal d’accés

– Directament la persona/família

– Interprofessionalitat

– Derivació entitats o serveis.

Localització del servei

Centres municipals de serveis socials.

– Atenció psicosocial

Descripció

Atenció professional realitzada pels psicòlegs, adreçada a promoure el desplegament a escala local de projectes de suport psicosocial i d’intervenció preventiva en infància i família, en especial en les situacions de risc.

Funcions

-Intervenció individual i amb les famílies, elaborant el pla de treball o programa.

-Individual d’atenció amb criteris professionals i tenint en compte els recursos tècnics i humans disponibles.

-Intervenció comunitària adreçada a persones o grups en situació de risc social i actuacions de prevenció i reinserció.

-Actuacions de prevenció del risc en famílies, infants i adolescents.

-Intervenció en situació de crisi familiar amb risc de patiment pels infants.

-Millora de la competència i de les habilitats parentals.

-Millora de la inserció social i la integració laboral o dins l’àmbit escolar.

-Suport general a les famílies en el compliment dels plans de treball signats amb el Servei de Protecció de Menors en el marc de la normativa vigent (BOE 180, de 29/07/2015), dins del programa de preservació familiar o després d’un període d’interrupció de la convivència amb el nucli familiar.

-Situacions de retorn dels menors amb les famílies després que n’hagin estat separats temporalment.

-Altres situacions de risc relacionades amb el desajust de la convivència o el deteriorament de les relacions familiars.

Localització del servei

Centres municipals de serveis socials

Menú