Servei d'atenció domiciliària

2.1. Servei d’ajuda a domicili

Descripció

Conjunt de tasques realitzades al domicili de la persona/família adreçades al suport i la millora de situacions generades per la manca d’autonomia física i/o psíquica, així com a les situacions de dependència social.

Funcions i atencions que ofereixen

– Estimular i potenciar l’autonomia personal i la integració en el medi habitual de vida, evitant l’aïllament.

– Detectar i prevenir situacions de crisi personal, familiar, de risc i d’aïllament personal.

– Afavorir un marc de convivència saludable i una relació positiva amb l’entorn.

– Prevenir internaments innecessaris o no desitjats.

– Potenciar i adquirir hàbits i habilitats que millorin la seva seguretat, les seves condicions i la seva qualitat de vida.

– Donar atenció d’àmbit domèstic que suposi un suport personal o social necessari.

– Promoure i fomentar l’adequació de l’habitatge a les necessitats de la persona atesa.

Perfils

Gent gran, persones discapacitades, malalts i famílies en risc social i persones en situació de dependència que així ho estableixi el programa individual d’atenció (PIA).

Atencions que ofereix

1. Assistencial: cobrir necessitats relacionades amb la cura personal quan la persona no es pot valer per ella mateixa (mobilitzacions, higiene personal, canvi de bolquers…).

2. De suport: es cobreixen necessitats de tipus emocional oferint suport afectiu (confiança, canvis positius, refermament i acompanyament en els processos quotidians…).

3. Curativa-rehabilitadora: ajudar a atendre les necessitats mèdiques i sanitàries de lla persona usuària (revisions, control de vacunes, correcció de mals hàbits, règims alimentaris…).

4. Preventiva: detecció de comportaments, situacions de crisi, hàbits i actituds. Intervenció en situacions d’hospitalitzacions. Evitar l’aïllament, situacions de soledat.

5. Orientativa-educadora: donar informació suficient a l’usuari perquè pugui decidir. Ajudar a adquirir o reforçar hàbits positius, provocant actituds que fomentin l’autonomia. Fer reflexionar l’usuari perquè introdueixi elements de canvi en la seva vida quotidiana.

6. Domèstiques: suport en el manteniment de la neteja de la casa, organització de la roba, compra…

7. D’acompanyament: visites mèdiques, gestions, mobilitzacions fora del domicili…

Requisits

Trobar-se en situacions de pèrdua o disminució d’autonomia i/o vulnerabilitat social.

Documentació a aportar

1. Sol·licitud d’alta de serveis domiciliaris

2. Imprès de l’informe mèdic

3. Fotocòpia del certificat de reconeixement del grau de discapacitat

4. Fotocòpia del DNI

5. Certificat d’empadronament

6. Certificat de la pensió

7. Altres documents considerats importants per a la valoració.

S’ha d’adjuntar tota la documentació que se sol·licita al beneficiari del servei, ja que si no no es podrà tramitar la sol·licitud.

Canal d’accés

– Directament la persona/família

– Interprofessionalitat

– Derivació entitats o serveis

Localització del servei

Centres municipals de serveis socials

Horari d’atenció

De dilluns a divendres, de 08.30 a 14.00 hores

2.2. Servei de teleassistència

Descripció

Servei permanent que permet activar una unitat de control remot (UCR) que, de forma immediata, es connecta amb la central de teleassistència, el personal de la qual està específicament preparat per donar resposta adequada a la situació o el problema presentat (emergències sanitàries i socials, crisis de solitud, crisi d’angoixa, etc.).

Funcions

– Incrementar la qualitat de vida de les persones grans i discapacitades, facilitant la permanència durant més temps en el seu entorn i evitant internaments.

– Assegurar la intervenció immediata en situacions de crisi per tal de proporcionar seguretat i atenció.

Perfils

Persones majors o discapacitades que visquin soles o restin soles durant la major part del dia i persones en situació de dependència.

No seran beneficiàries del servei:

· Persones amb malalties mentals greus o demències.

· Persones amb deficiències notòries d’audició i/o expressió verbal.

Atencions que ofereix

1. Atenció immediata de les alarmes sanitàries i socials per personal especialitzat.

2. Mobilització de recursos propis i aliens.

3. Seguiment periòdic de la persona usuària des de la Central d’Atenció.

4. Control d’absències domiciliàries.

5. Instal·lació en el domicili de la persona usuària de l’equipament de teleassistència.

6. Manteniment tècnic i seguiment periòdic del funcionament del terminal.

Requisits

– Presentar problemes de salut que suposin un risc de patir una urgència amb necessitat d’atenció.

– Tenir capacitat de distingir senyals de perill i d’emprar l’aparell.

– Disposar de línia telefònica.

– Aportació econòmica de 10,21 € MENSUALS.

Documentació a aportar

1. Sol·licitud d’alta de serveis domiciliaris

2. Imprès de l’informe mèdic

3. Fotocòpia del certificat de reconeixement del grau de discapacitat

4. Fotocòpia del DNI

5. Certificat d’empadronament

6. Certificat de la pensió

7. Altres documents considerats importants per a la valoració.

S’ha d’adjuntar tota la documentació que se sol·licita al beneficiari del servei, ja que si no no es podrà tramitar la sol·licitud.

Canal d’accés

– Directament la persona/família

– Interprofessionalitat

– Derivació entitats o serveis.

Localització del servei

Centres municipals de serveis socials

Horari d’atenció

De dilluns a divendres, de 08.30 a 14.00 hores

Menú