L’Ajuntament de Llucmajor proposa una sanció de 666.818 euros a un promotor per tala i poda de pins a zona pública

L'Ajuntament de Llucmajor proposa una sanció de 666.818 euros a un promotor per tala i poda de pins a zona pública

Al promotor d’una obra a la primera línia de Son Verí

En els informes dels tècnics hi consta que els danys produïts ascendeixen a 66.727’20 euros i segons la Llei d’Ordenació i Ús del Sòl (LOUS) estableixen una sanció per infracció urbanística molt greu de 100.090,80 euros. Així mateix, fan constar que existeix un reconeixement de forma expressa de l’autoria dels fets per part del responsable dels danys causats en l’espai lliure públic.

Per tot plegat i d’acord amb allò que disposen els articles 192 i 193 de la Llei 33/2003 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, la producció de danys per valor que superi els 10.000 euros i no excedeixi el 1.000.000 d’euros en béns de domini públic serà considerat una infracció greu. En aquest sentit, i segons l’esmentada llei, aquestes infraccions poden ser sancionades amb una multa de fins a un milió d’euros. Com a sanció inicial, l’Ajuntament de Llucmajor proposa l’esmentada sanció de 500.000 euros.

L’expedientat té dret a presentar les al·legacions que consideri oportunes.

Ho vols compartir?
Anterior
Propera visita de la Unitat Mòbil de la Policia Nacional per a la renovació DNI
Següent
Cursos de llengua catalana estiu 2017
Menú