L’Ajuntament de Llucmajor impulsa una campanya de neteja i tancament que afecta a 2000 solars del municipi

campanya de neteja i tancament

Aquesta iniciativa, que s’adequa a la normativa estatal i municipal, obri, després d’un any, expedients als propietaris de solars que no han tancat i adequat els seus espais.

Aquesta iniciativa, que s’adequa a la normativa estatal i municipal, obri, després d’un any, expedients als propietaris de solars que no han tancat i adequat els seus espais. El propietaris foren informats en octubre de 2020 per carta i han disposat d’un any.

El propietaris foren informats en octubre de 2020 per carta i han disposat d’un any.

L’Ajuntament posa en marxa una campanya de neteja i tancament que afecta a més de 2000 solars de tot el municipi per afavorir i millorar la qualitat de vida dels llucmajorers.

Aquesta iniciativa, impulsada pel Departament de Medi Ambient, pretén a més fomentar la protecció del seu ornament i el seu entorn mediambiental, a més de complir la normativa vigent en la matèria.

El regidor de Medi Ambient, Guillem Roig, explica que “a l’any 2020 es va comunicar per carta a tots els propietaris d’un ban (fonamentat en l’article 15 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre que estableix l’obligatorietat de conservar els terrenys en condiciones legals de seguretat, salubritat, accessibilitat universal, ornament, etc.), perquè tinguessin temps suficient per adequar els espais”.

Els propietaris tenien fins a 2021 per poder realitzar les tasques d’adequació, però no ha sigut fins a 2022 quan l’Ajuntament ha començat a incoar expedients a aquells solars que no s’ajusten a la normativa.

L’article 16 del mateix text legal disposa que, en el sòl que estigui vacant d’edificació, el deure de conservar-lo suposa pagar i executar les obres necessàries per mantenir els terrenys i la seva massa vegetal en condicions d’evitar riscs d’erosió, incendi i inundació, com també danys o perjudicis a tercers o a l’interès general, inclosos els mediambientals; garantir la seguretat o la salut pública.

“Hem de complir amb una normativa estatal i l’ordenança de neteja viària que estableix que el posseïdor i/o propietari de solars, descampats i immobles o finques té l’obligació de mantenir-los degudament tancats, lliures de deixalles i residus, en les degudes condicions d’higiene, salubritat, seguretat i ornament públic, i lliures de rates i insectes”, afegeix Roig.

Tot això va ser informat mitjançant un escrit a tots els propietaris, ja que com a titulars del dret de propietat del solar indicat, tenen l’obligació legal de tancar-lo correctament.

A aquells propietaris que després d’aquest temps no han complit amb l’obligació de tancar els seus solars i de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable, se’ls incoarà el corresponent expedient sancionador i d’ordre d’execució, el compliment dels quals motivaria l’execució subsidiària per part de l’Administració, i les despeses derivades de tal actuació serien a costa del propietari, sens perjudici de la imposició de la sanció que correspongui.

Aquells solars que no s’hagin tancat i adequat a la normativa, l’Ajuntamtent realitzarà el tancament i derivarà les despeses de l’actuació als propietaris.

L’incompliment de l’obligació anteriorment citada, podrà dur aparellada la incoació del corresponent expedient sancionador i la imposició d’una multa de 300.01 a 1000 euros. 

Ho vols compartir?
Anterior
Retiren el vehicle abandonat des del passat mes d’agost al Delta Maioris
Següent
VI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS DE LLUCMAJOR
Menú