Convocades les proves per obtenir el permís municipal de conducció de taxis

Convocades les proves per obtenir el permís municipal de conducció de taxis.

Les persones interessades disposen d’un termini de 20 dies hàbils, a comptar a partir de dia 5 de març, per a la presentació de sol·licituds per a l’obtenció del permís municipal de taxista i per a la realització de les proves d’aptitud i, eventualment, les d’acreditació del nivell de català A2.

Les sol·licituds s’han de presentar a través del registre general d’entrada de l’Ajuntament de Llucmajor, acompanyades de la següent documentació:

a) Còpia autèntica del DNI o document equivalent segons la normativa en matèria d’estrangeria.
b) Còpia autèntica del permís de conducció B en vigor, expedit per la Prefectura Provincial de Trànsit.
c) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia infecciosa ni contagiosa, o cap impediment físic que impossibiliti o dificulti el normal exercici de la professió.
d) Títol o certificat acreditatiu del nivell A2 de català. En cas de no disposar del títol pertinent, en la sol·licitud s’haurà d’indicar que, al marge de realitzar l’examen per obtenir el certificat d’aptitud, també es vol realitzar la prova acreditativa del nivell de català exigit.

Més informació https://llucmajor.org/anunci/convocatoria-ordinaria-de-proves-per-obtenir-el-permis-municipal-de-conduccio-dautotaxis/

 

Ho vols compartir?
Anterior
Convocatòria Ordinària de proves per obtenir el permís municipal de conducció d’autotaxis
Següent
Llucmajor presenta la seva oferta turística per a tot l’any en la ITB de Berlín
Menú