Aprovació inicial pressupost i plantilla exercici 2017

Aprovació inicial pressupost i plantilla exercici 2017

En la intervenció d’aquest Ajuntament i de conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i el 169.1 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’exposa al públic, per poder-hi fer reclamacions, el Pressupost general així com la plantilla de personal per a l’exercici 2017, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia d’avui.

Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l’article 170.1 del esmentat RDL 2/2004, i pels motius enumerats en el número 2 de l’article 170, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:
a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hàbils a partir del següent des de la data de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la CAIB.
b) Oficina de presentació: Registre General, o qualsevol altre mitja dels que disposa la Llei 39/2015.
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l’Ajuntament.

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.

Documentació adjunta
316636.xls. (Publicació dia 27-02-2017)
316635. (Publicació dia 27-02-2017)
316633. (Publicació dia 27-02-2017)

Ho vols compartir?
Anterior
Concurs per a constituir una borsa d’Auxiliars d’infermeria per al Patronat de la residència de les persones majors de Llucmajor
Següent
Palma i Llucmajor acorden unir esforços en matèria de Serveis Socials a s’Arenal
Menú