8 °C
Llucmajor
Llucmajor
Cap Blanc
Llucmajor
Delta

13.- Declaració responsable per obres i instal·lacions en sòl urbà (Article 5 del Decret Llei 8/2020, de 13 de maig)

26-Juny-2020
Documentació requerida per a la tramitació de la declaració responsable per a obres i instal·lacions a executar en sòl urbà:

AVIS IMPORTANT: Ja es poden realitzar les liquidacions de la taxa municipal i de l'impost de construccions, instal·lacions i Obres a través d'aquesta web: INICI - SEU ELECTRÒNICA - Tributs i pagaments - Autoliquidacions, al següent enllaç.

(Decret Llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per l'impuls de l'activitat económica i la simplificació administrativa a l'àmbit de les administracions publiques de les Illes Balears, per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19)

- Formulari normalitzat de Declaració Responsable (Model OB-10).

- Acreditació de la identitat (Còpia del DNI, NIE o NIF del titular).

- Acreditació de representació, en el seu cas, tant a títol particular, legal o professional (es pot emprar el model de representació).

- Justificació de pagament electrònic o còpia del document d’abonament de taxa (T-07) i ICIO (I-05).

- Projecte tècnic de les obres a executar (bàsic i d’execució). Una còpia en paper i una altra en format digital (el qual ha de contenir motivació expressa de no incórrer en cap dels supòsits que requereixen llicència prèvia).

- Projecte de telecomunicacions (per a reformes integrals d’edificis plurifamiliars), en format digital.

- Estudi bàsic de seguretat i salut (si escau), en format digital.

- Nomenaments de direcció facultativa (Arquitecte/a i arquitecte/a tècnic/a)

-Nomenament de l’empresa constructora segons model normalitzat publicat a la web de la Corporació.

- Informes, autoritzacions i concessions sectorials preceptius (si escau).

- Quadre de compliment de paràmetres de l’Annex I, del Decret 145/1997, de 21 de novembre, d’habitabilitat (per a reformes que alterin les condicions d’habitabilitat).

- Pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat del promotor de l’obra (per a reformes integrals que afectin a elements estructurals).

- Documentació relativa als residus de construcció-demolició, d’acord amb el Pla Director Sectorial de Gestió de Residus de Construcció i Demolició (BOIB 141 de 23-11-02):

a) Fitxa de càlcul dels residus de construcció-demolició.

b) Còpia del contracte formalitzat entre el promotor i Mac Insular, SL, per a la gestió dels residus generats.

c) Còpia del resguard de la fiança dipositada al Consell de Mallorca, corresponent al 125% del cost de la gestió dels residus generats.

 

INFORMACIÓ IMPORTANT PER OBRES AMB ACTIVITAT

 “Article 39. Documentació técnica

  1. Per tal de dur a terme les instal·lacions necessàries per a una activitat major o menor, el promotor d'aquestes ha de disposar d'un projecte d'activitat amb el contingut que, com a mínim, preveu l'annex II d'aquesta Llei.
  2. Quan sigui necessari obtenir la corresponent llicència urbanística, el promotor de la instal·lació pot optar entre presentar un projecte preliminar d'activitats d'acord amb l'annex 2 d'aquesta Llei o integrar el contingut d'aquest en el projecte d'obres. Potestativament pot presentar el projecte d'activitats complet en la fase de la sol·licitud de llicència o amb el projecte d'execució d'obres. Si opta per no presentar-lo, en tot cas ha de disposar del projecte d'acord amb el que disposa l'apartat següent. En els casos de modificacions d'activitats existents, l'abast del contingut del projecte preliminar d'activitats que s'ha d'aportar dependrà del tipus de modificació d'acord amb el que fixa l'article 11, i es pot produir el cas que sigui innecessari per no afectar-ne cap, la qual cosa s'ha d'indicar en el projecte d'obra.
  3. És un deure del promotor disposar de les autoritzacions prèvies necessàries i de la documentació tècnica pertinent al llarg de l'execució de les obres, inclòs el projecte d'activitats quan sigui preceptiu, i exhibir-la als representants de l'administració competent que ho requereixin en exercici de la seva activitat inspectora”.

 

NOTA: La notificació per compareixença personal en el punt de recollida de documentació del departament d'urbanisme: SERVEI NO DISPONIBLE FINS A NOU AVÍS.