Traspassos de sepultura o nínxol

Sol·licitud de traspàs de titularitat de sepultura o nínxol

Sol·licitant: 
Persones físiques

Documentació a aportar: 
– títol de propietat
– fotocòpia DNI
– Si el traspàs del títol de la sepultura o nínxol és d’una persona morta envers els seus familiars, han d’aportar el testament i les darreres voluntats, com també la fotocòpia del DNI de tots els familiars que apareixen en el nou títol.
– Si el traspàs del títol de la sepultura o nínxol es realitza inter-vivos, han d’aportar el títol anterior i la fotocòpia del DNI del transmissor i del transmetent.

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d’entrega: 
Oficina municipal. Plaça Espanya, 12

Horari: 
De 8.00 h a 14.30 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
Sol·licitar entrevista amb l’àrea encarregada del cementeri

Normativa: 
Ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementeri local

Dades de pagament: 
Ordenança fiscal

Documentació adjunta
244677. (Publicació dia 31-10-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Neteja de fosses
Següent
Admissió d’usuaris centre de formació ocupacional Migjorn
Menú