Sol·licitud de targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

Sol·licitud de targeta d’aparcament a les zones reservades a aquest efecte per a persones amb mobilitat reduïda

Sol·licitant: 
Persones físiques

Documentació a aportar: 
– Fotocòpia acarada del DNI
– Certificat de la condició legal de minusvàlid.
– Dictamen emès pe CENTRE BASE sobre disminució de mobilitat.
– Fotocòpia acarada del permís de residència (només per a estrangers).
– Una foto mida carnet.

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d’entrega: 
Policia Local. C/ Andalusia, s/n

Horari: 
De 8.00 h a 14.30 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
– Edat mínima: 3 anys.
– Qualsevol persona empadronada a Llucmajor i que tengui reconegut el grau de minusvalidesa

Documentació adjunta
244978. (Publicació dia 07-11-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Renovació o duplicat de la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
Següent
Contractes menors
Menú