Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local

Documentació adjunta
1er Anuncio Ordenanza exposicion publica. (Publicació dia 24-02-2022)

Ho vols compartir?
Anterior
Reglament de segona activitat de la policía local
Següent
L’Ajuntament de Llucmajor reb una subvenció per a seleccionar a 30 persones gràcies al programa Reactiva 2021
Menú