Nomenament d’integrants de meses electorals

Procés de selecció per al nomenament dels integrants de les meses electorals per a la celebració d’eleccions

Forma iniciació:
D’ofici

Requisits:
-El president i els vocals de cada mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones censades en la secció corresponent, que siguin menors de 65 anys i que sàpiguen llegir i escriure.
-El president ha de tenir el títol de batxiller o de formació professional de segon grau, o subsidiàriament el de graduat escolar o equivalent.

Normativa:
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general

Observacions:
– El procediment consisteix en l’elecció de 9 números fixos, del 0 al 999, per a totes les meses electorals, per mètodes aleatoris, un per a cada càrrec a elegir, que determinarà la persona del cens electoral designada per al càrrec, sempre que reuneixi les condicions legals establertes. En cas contrari, en fer-ne la recerca mitjançant un programa informàtic, de forma automàtica se selecciona l’elector apte que figura en els llocs successius.

Horari:
De 8,30 a 14 hores

Lloc d’entrega:
OAC s’Arenal C/ Maria Antònia Salvà, 50 i OAC Badia Gran c/ Isaac Peral, 5-B

Ho vols compartir?
Anterior
Certificats de residència
Següent
Reclamació sobre la inscripció en el cens electoral
Menú