Llicències d’autotaxi (traspàs de llicència)

Sol·licitud de traspàs de llicència (assalariat)

Sol·licitant: 
Persones físiques o jurídiques 

Documentació a aportar: 
– Sol·licitud
– Certificat d’antecedents penals
– Residència en aquest municipi amb una antiguitat mínima d’un any
– Certificat que presta els seus serveis amb plena i exclusiva dedicació a la professió en un vehicle adscrit a la classe A) autotaxi amb llicència d’aquest municipi, i que està en possessió del permís municipal de conductor vigent i expedit per aquest Ajuntament
– 1 fotografia mida carnet
– Fotocòpia de la llicència municipal
– Certificat o comunicat de cotització a la seguretat social com a assalariat
– Fitxa municipal anterior
– Pagar la taxa
– Posseir el permís municipal de conductor
– Valor assignat a la llicència
– Targeta d’afiliació a la seguretat social

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d’entrega: 
C/ Fra Joan Garau, 2 (Claustre de Sant Bonaventura)

Horari: 
De 8.30 h a 14.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
Majoria d’edat 

Normativa: 
– Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències o autoritzacions administratives d’autotaxi i altres vehicles de lloguer
– Ordenança municipal del servei d’autotaxi

Observacions: 
En recollir la nova llicència, cal presentar l’original de la llicència anterior i la fitxa municipal

Dades de pagament: 
Taxa

Documentació adjunta
244667. (Publicació dia 31-10-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Llicències d’autotaxi (permís municipal de conductor)
Següent
Matrimonis civils
Menú