Llicències d’autotaxi (canvi de vehicle)

Sol·licitud de canvi de vehicle

Sol·licitant: 
Persones físiques o jurídiques 

Documentació a aportar: 
– Sol·licitud
– 1 fotografia del sol·licitant
– Fotocòpia de la llicència municipal
– Fotocòpia del permís de circulació del cotxe nou
– Fitxa municipal anterior
– Pagar la taxa

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d’entrega: 
C/ Fra Joan Garau, 2 (Claustre de Sant Bonaventura)

Horari: 
De 8.30 h a 14.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
Majoria d’edat 

Normativa: 
– Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències o autoritzacions administratives d’autotaxi i altres vehicles de lloguer
– Ordenança municipal del servei d’autotaxis

Observacions: 
En recollir la nova llicència, cal presentar els originals de la llicència anterior i la fitxa municipal

Dades de pagament: 
Taxa

Documentació adjunta
244665. (Publicació dia 31-10-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Canvi de titular d’activitats permanents
Següent
Llicències d’autotaxi (permís municipal de conductor)
Menú