Justificació de subvencions

Sol·licitant: 
Persones jurídiques

Documentació a aportar: 
– Imprès justificació de subvencions

Mitjans de contacte: 
Presencial i telefònic

Lloc d’entrega: 
Oficines municipals. C/ Constitució, 6

Horari: 
De 8.30 h a 13.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
– El pagament de la subvenció es realitzarà amb la justificació prèvia pel beneficiari de la realització de l’activitat, el projecte, l’objectiu o l’adopció del comportament per al qual es va concedir en els termes establerts en les bases reguladores de la subvenció.
– No es podrà realitzar el pagament de la subvenció mentre el beneficiari no es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

Normativa: 
– Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
– Bases d’execució del pressupost municipal.
– Bases de convocatòria específica, si s’escau.

Documentació adjunta
266528.xls. (Publicació dia 07-11-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Contractes menors
Següent
Sol·licitud de subvencions
Menú