Junta Avaluadora de Català

Matrícula per a l’assistència als exàmens de la Junta Avaluadora de Català

Sol·licitant: 
Persones físiques

Documentació a aportar: 
-Fotocòpia DNI
-Full de pagament bancari
-Fitxa emplenada

En cas de beneficiar-se de les reduccions per “carnet jove” (50%), cal presentar-lo.

Per als casos de gratuïtat:
-Atur: un certificat que acrediti la condició d’aturat, que no pot ser anterior en més de trenta dies a l’inici del termini d’inscripció
-Jubilació: un certificat expedit per les delegacions de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que acrediti la condició de jubilat.
-Minusvalidesa igual o superior al 33%: un certificat expedit per l’IBAS que ho acrediti
-Família nombrosa: original i fotocòpia del títol de família nombrosa

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d’entrega: 
Cultura: C/ Fra Joan Garau, 2 (Claustre de Sant Bonaventura)

Horari: 
De 8.00 h a 14.30 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits:
Majors de 16 anys

Observacions:
– S’informa sobre el termini per a la matrícula, les dates d’exàmens, les llistes d’admesos i exclosos, els resultats del¡s exàmens, les convalidacions i homologacions, etc., sempre segons el que estableix la Junta Avaluadora de Català.

Documentació adjunta
244902. (Publicació dia 06-11-2012)
Enllaços

Ho vols compartir?
Anterior
Sol·licitud de contenidors
Següent
Certificat de fe de vida
Menú