INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB RUNA, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, CONTENIDORS D’OBRES, SACS D’OBRA, BASTIDES I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS

Documentació adjunta
Tràmit daudiència 11. (Publicació dia 23-05-2022)
Enllaços

Ho vols compartir?
Anterior
INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL D’AJUDA A DOMICILI
Següent
INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS RELATIUS A LA RECOLLIDA I EL TRACTAMENT DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS
Menú