INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI SOCIAL D’AJUDA A DOMICILI

Documentació adjunta
Tràmit daudiència 10. (Publicació dia 23-05-2022)
Enllaços

Ho vols compartir?
Anterior
INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES PÚBLIQUES DEL MUNICIPI DE LLUCMAJOR
Següent
INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB RUNA, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, CONTENIDORS D’OBRES, SACS D’OBRA, BASTIDES I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS
Menú