INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS RELATIUS A LA RECOLLIDA I EL TRACTAMENT DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS

Documentació adjunta
Tràmit daudiència 12. (Publicació dia 23-05-2022)
Enllaços

Ho vols compartir?
Anterior
INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB RUNA, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, CONTENIDORS D’OBRES, SACS D’OBRA, BASTIDES I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS
Següent
ESCOLES D’ESTIU 2022
Menú