INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA PROPOSTA D’ESTRUCTURA DE COSTS DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

RECOLLIDA DE RESIDUS VOLUMINOSOS, RESTES DE PODA, RESIDUS SELECTIUS EN CONTENIDORS A LA VIA PÚBLICA I GENERADORS SINGULARS, GESTIÓ DE PARCS VERDS I DESBROSSAMENT DE CAMINS, EN EL TM DE LLUCMAJOR.

En data 5 de novembre de 2020 s’ha publicat al BOIB número 190 l’anunci d’informació pública de la proposta d’estructura de costs del servei de neteja viària, recollida de residus voluminosos, restes de poda, residus selectius en contenidors a la via pública i generadors singulars, gestió de parcs verds i desbrossament de camins, en el terme municipal de Llucmajor. El termini per formular al·legacions i presentar suggeriments o reclamacions a la documentació objecte del tràmit, es de vint dies hàbils, comptats des de la publicació del present anunci.

Documentació adjunta

Ho vols compartir?
Anterior
Borsa extraordinària de personal laboral d’oficial primera picapedrer, per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal
Següent
Ban campanya matances
Menú