Gual permanent i autorització de reserva d’espai

Sol·licitud de llicència de gual permanent i autorització de reserva d’espai

Sol·licitant: 
Persones físiques i jurídiques 

Documentació a aportar: 
– Sol·licitud a nom del titular de l’immoble
– Fotocòpia del rebut de la contribució urbana (IBI).
– Fotocòpia del rebut d’entrada i sortida de vehicles i en el cas de no tributar per aquest concepte, l’alta de l’oficina de recaptació de tributs de Llucmajor (ATIB – C/ Francesc Aulet, 29 – 07620 Llucmajor – Tel.: 971.66.05.41)
– Fotocòpia D.N.I. titular de l’immoble.

*En el cas de comunitats de propietaris, s’ha de presentar la llicència d’obertura i funcionament del parking – N.I.F. comunitat – Sol·licitud a nom del President de la Comunitat (per a consultes, parlar amb Activitats: 971.66.93.15)

Mitjans de contacte: 
Presencial i telefònic (971.10.10.30)

Lloc d’entrega: 
Oficines municipals. C/ Constitució, 6

Horari: 
De 8.30 h a 13.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
Tenir la corresponent llicència de gual permanent i també a l’informe previ favorable de la Policia Local. 

Normativa: 
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local per entrada de vehicles a través de les voravies i les reserves de via pública per a aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

Dades de pagament: 
Ordenança fiscal 

Documentació adjunta
245080. (Publicació dia 08-11-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Gual permanent
Següent
Sistema especial de pagaments en relació a les ordenances fiscals
Menú