Exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica per minusvalidesa

Sol·licitud d’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica per persones amb mobilitat reduïda

Sol·licitant: 
Persones físiques i jurídiques 

Documentació a aportar: 
– Instància indicant les característiques del vehicle, la matrícula i la causa del benefici
– Fotocòpia del certificat o targeta de l’IBAS, on consti el grau de minusvalidesa
– Fotocòpia del permís de circulació del vehicle
– Fotocòpia de la fitxa tècnica

Mitjans de contacte: 
Presencial

Lloc d’entrega: 
Oficines municipals. C/ Constitució, 6

Horari: 
De 8.30h a 13.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació: 
A instància de part

Requisits: 
Es consideren persones amb minusvalidesa aquelles que tenguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%. 

Normativa: 
Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Documentació adjunta
244816. (Publicació dia 05-11-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Devolució d’ingressos indeguts
Següent
Sol·licitud d’alta de recollida de fems
Menú