Canvis de domicili

Sol·licitud de canvis de domicili en el municipi

Sol·licitant:
-Persones físiques

Documentació a aportar:
a)- Imprès signat pels majors de 18 anys.
b)- Fotocòpia i original:
– Per a espanyols: DNI en vigor dels que s’inscriuen i llibre de família per als menors de 14 anys que no tinguin DNI.
– Per a estrangers nacionals membres de la Unió Europea i Espai Econòmic Europeu: targeta de residència en vigor, certificat d’inscripció en el registre central d’estrangers de la Unió Europea i passaport, cada un dels documents en vigor.
– Per a estrangers NO nacionals membres de la Unió Europea: targeta de residència o passaport en vigor.
– Per a fills menors d’edat de pares separats que s’inscriuen amb algun dels pares, autorització de l’altre cònjuge i còpia del DNI o sentència de la custòdia dels fills.
c)- Fotocòpia i original:
– Escriptura o contracte de lloguer en vigor i darrer rebut de lloguer pagat a nom del que s’inscriu. Si hi figura un altre titular, també autorització firmada i fotocòpia del DNI d’aquest.
– Si l’habitatge es troba fora del nucli urbà, fotocòpia del rebut del fems.

Mitjans de contacte:
Presencial

Lloc d’entrega:
Oficina d’atenció al ciutadà. C/ Constitució, 1
OAC s’Arenal C/ Maria Antònia Salvà, 50 i OAC Badia Gran c/ Isaac Peral, 5-B

Horari:
De 8.30 h a 14.00 h de dilluns a divendres

Forma iniciació:
A instància de part

Normativa:
-Resolució de 21 de juliol de 1997, de Subsecretaria, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 4 de juliol de la presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del director general de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre actualització del padró municipal.
-Llei 4/96, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb el padró municipal.
-Reial Decret 2612/96, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1960/1986, d’11 de juliol.

Documentació adjunta
FULL CANVI DOMICILI NOU. (Publicació dia 06-11-2012)

Ho vols compartir?
Anterior
Altes d’empadronaments
Següent
Certificats de residència
Menú